Rank

I'm not the best but I'm trying my best.

# Account Class #AC Motto
1 DSATA Administrator 12
2 b05203047 Class Tue. 11 WACE WACE
3 b06902077 Class Tue. 10
4 B06902042 Class Tue. 10
5 B06902060 Class Tue. 10
6 b06903043 Class Tue. 10
7 b06902061 Class Tue. 10
8 b06705057 Class Tue. 10 管院elite來踢館 管院elite來踢館
9 b06902052 Class Tue. 10 言青問有人有重力牛勿月月友⻂里面美氵州豸勺月巴月巴白勺 MLE 圖片口馬? 言青問有人有重力牛勿月月友⻂里面美氵州豸勺月巴月巴白勺 MLE 圖片口馬?
10 b06902087 Class Tue. 9
11 B06902113 Class Tue. 9
12 b06902119 Class Tue. 8
13 r06522811 Class Tue. 8
14 b05703100 Class Tue. 7 竜が我が敌を喰らう 竜が我が敌を喰らう
15 B06902023 Class Tue. 7
16 b06902001 Class Tue. 7
17 B06902125 Class Tue. 7
18 b06611042 Class Tue. 7
19 r06922096 Class Tue. 7
20 RayAndrew Class Tue. 7 資 質 駑 鈍 資 質 駑 鈍
21 B06902085 Class Tue. 6
22 b06902003 Class Tue. 6
23 b05504006 Class Tue. 6
24 b05505004 Class Tue. 6
25 B06902071 Class Tue. 6 HW4 攻略完畢 HW4 攻略完畢
26 b04501127 Class Tue. 6
27 B06902011 Class Tue. 6 人生就像程式,我們總是要在記憶(體)裡存東西的;記得太少,便會WA,然而記得太多,最終只會邁向MLE或RE一途。 人生就像程式,我們總是要在記憶(體)裡存東西的;記得太少,便會WA,然而記得太多,最終只會邁向MLE或RE一途。
28 b06705009 Class Tue. 6
29 B06902123 Class Tue. 6
30 r06723061 Class Tue. 6
31 B06902111 Class Tue. 6
32 B06902059 Class Tue. 6
33 r05543071 Class Tue. 6
34 b05202043 Class Tue. 5 3.28 物理之夜 Resonance 3.28 物理之夜 Resonance
35 B06902096 Class Tue. 5
36 B06902117 Class Tue. 5
37 R05723016 Class Tue. 5
38 B06902093 Class Tue. 5
39 b03608037 Class Tue. 5
40 b03202027 Class Tue. 5
41 b06902069 Class Tue. 5
42 r05246007 Class Tue. 5
43 b04502090 Class Tue. 5
44 B06902065 Class Tue. 5
45 B06502023 Class Tue. 5
46 B04201020 Class Tue. 5
47 r06944025 Class Tue. 5
48 b06901073 Class Tue. 5
49 b06902044 Class Tue. 5
50 b03b02014 Class Tue. 4