Rank

I'm not the best but I'm trying my best.

# Account Class #AC Motto
201 b05902082 Class Tue. 0
202 b06902063 Class Tue. 0
203 b04902034 Class Tue. 0
204 b05505004 Class Tue. 0
205 B06502068 Class Tue. 0
206 b05501090 Class Tue. 0
207 B06902071 Class Tue. 0 HW4 攻略完畢 HW4 攻略完畢
208 b04602032 Class Tue. 0
209 b06902112 Class Tue. 0
210 B04201020 Class Tue. 0
211 b06902061 Class Tue. 0
212 b04501127 Class Tue. 0
213 r05522932 Class Tue. 0 i am RJ i am RJ
214 b05703001 Class Tue. 0
215 r06522811 Class Tue. 0
216 r05631044 Class Tue. 0
217 B06902011 Class Tue. 0 人生就像程式,我們總是要在記憶(體)裡存東西的;記得太少,便會WA,然而記得太多,最終只會邁向MLE或RE一途。 人生就像程式,我們總是要在記憶(體)裡存東西的;記得太少,便會WA,然而記得太多,最終只會邁向MLE或RE一途。
218 testuser Class Tue. 0
219 b03303032 Class Tue. 0
220 b06902025 Class Tue. 0 統一一下Meow的大小寫標準不行嗎OAO 統一一下Meow的大小寫標準不行嗎OAO
221 r05522829 Class Tue. 0 就算遲交了,AC依然滿足,至少連假去潛水了 就算遲交了,AC依然滿足,至少連假去潛水了
222 RayAndrew Class Tue. 0 資 質 駑 鈍 資 質 駑 鈍
223 B02501083 Class Tue. 0
224 r05543062 Class Tue. 0
225 r05921021 Class Tue. 0
226 b04701109 Class Tue. 0
227 r Class Tue. 0
228 r05543054 Class Tue. 0
229 b05201029 Class Tue. 0
230 b05505023 Class Tue. 0
231 b03501055 Class Tue. 0
232 r06522320 Class Tue. 0
233 r06944025 Class Tue. 0
234 b03501058 Class Tue. 0
235 Lin_Shiao_Ming Class Tue. 0
236 r05522832 Class Tue. 0 RJ 我出頭天了 RJ 我出頭天了
237 b06705009 Class Tue. 0
238 evancheng Class Tue. 0
239 B06902055 Class Tue. 0
240 B06902113 Class Tue. 0
241 B05505022 Class Tue. 0
242 b02902003 Class Tue. 0
243 r06945039 Class Tue. 0
244 B06902123 Class Tue. 0
245 B06902039 Class Tue. 0
246 b06901073 Class Tue. 0
247 r06921094 Class Tue. 0
248 user01 Class Tue. 0
249 b06705057 Class Tue. 0 管院elite來踢館 管院elite來踢館
250 a0910312 Class Tue. 0